Condicions generals de contractació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.forndeparius.cat és propietat de FORN DE PA R RIUS, SL, amb CIF B66654963 i adreça fiscal en Avinguda Canovelles, 86, 08420. Canovelles, Barcelona, actuant comercialment sota la marca FORN DE PA R. RIUS.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre FORN DE PA R RIUS, SL, i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

FORN DE PA R RIUS, SL, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FORN DE PA R RIUS, SL, es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és la venda de productes artesans de pa, brioixeria i pastisseria.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de FORN DE PA R RIUS, SL, i la contractació per mitjà d’aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari/a de la web per a realitzar la compra online, accedint a l’apartat corresponent. De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, FORN DE PA R RIUS, SL, informa als usuaris/es que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FORN DE PA R RIUS, SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per a complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació. L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic riusshoponline@gmail.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar de forma confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes que , tot i sent un apartat de consulta es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi’s en contacte amb FORN DE PA R RIUS, SL, en el telèfon d’atenció al client 93 870 06 96 o mitjançant el correu electrònic riusshoponline@gmail.com

El client en retirar els productes en qualsevol de les nostres tendes rebrà una factura simplificada de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent FORN DE PA R RIUS, SL, ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, FORN DE PA R RIUS, SL, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques bàsiques dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les seves característiques bàsiques. La forma i el color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’identifica el mateix.

Garanties

FORN DE PA R RIUS, SL, respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts en la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. FORN DE PA R RIUS, SL, disposa d’un servei de postvenda, durant el termini indicat. El client podrà dirigir-se al servei de postvenda de l’establiment de FORN DE PA R RIUS, SL, o per correu electrònic a riusshoponline@gmail.com. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client 93 870 06 96 o mitjançant el correu electrònic riusshoponline@gmail.com

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Formes de pagament amb targeta de crèdit

El client abonarà l’import de la seva comanda amb targeta de crèdit. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant entorn segur  basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de FORN DE PA R RIUS, SL.

En pagar amb la targeta de crèdit se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers, que dona més garantia sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran el més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de FORN DE PA R RIUS, SL, al rescabalament dels

danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Execució del demanat

Consulteu a la web les franges horàries de cada botiga.

La disponibilitat dels productes oferts per FORN DE PA R RIUS, SL, pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que FORN DE PA R RIUS, SL, actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponiblitat, FORN DE PA R RIUS, SL, en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta

comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. FORN DE PA R RIUS, SL, podrà donar l’opció de subministrar al client, sense cost afegit, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per FORN DE PA R RIUS, SL, dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Dret de desistiment

El comprador disposarà d’un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través de comunicació telefònica al telèfon 938700696, dirigint-se al correu electrònic riusshoponline@gmail.com o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal Avinguda Canovelles, 86, 08420, Canovelles, BARCELONA.

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a FORN DE PA R RIUS, SL, a la direcció Avinguda Canovelles, 86, 08420. Canovelles, Barcelona, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

Canvi de producte

A FORN DE PA R RIUS, SL, es podran realitzar canvis en les comandes si es realitza amb 24 hores d’antelació al lliurament de la comanda.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

FORN DE PA R RIUS, SL, podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment,

o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquest, segons quina condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a FORN DE PA R RIUS, SL, del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client.

Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

FORN DE PA R RIUS, SL, es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, pot adreçar-se a l’establiment de FORN DE PA R RIUS, SL, situat en Avinguda Canovelles, 86, 08420. Canovelles, Barcelona. o a través del correu electrònic riusshoponline@gmail.com.

Jurisdicció

Així mateix, FORN DE PA R RIUS, SL, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FORN DE PA R RIUS, SL, té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.